Privacy


Cookies

Belangrijke informatie voor onze klanten

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Dit is de website van Bartelssport Nederland B.V.
Vestigingsadres: BartelsSport, Splitting 113, 7826 CR Emmen
Postadres: BartelsSport, Splitting 113, 7826 CR Emmen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 64286754.
BTWnr NL103574554B02

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen jouw domeinnaam en niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: je domeinnaam maar niet je e-mailadres; je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website; je e-mailadres als je dit aan ons communiceert; de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan; alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt; alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie).

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over je bezoek. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.

Bartelssport Nieuwbrief

Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Indien Bartelssport je gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen je in dat geval informeren over de wijzigingen en je de kans bieden jou deelname te weigeren.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt contact met ons opnemen via het emailadres info@bartelssport.nl of via het hierboven vermelde adres. Ook indien je wil reageren op ons privacybeleid, of indien je vind dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, kun je via dit adres contact met ons opnemen.

Disclaimer

Deze website, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Bartelssport en haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is te goeder trouw door Bartelssport samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld.

Bartelssport is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Bartelssport website. Bartelssport garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Bartelssport, noch haar dochterondernemingen, noch de staf, medewerkers, of agenten van Bartelssport of haar dochterondernemingen zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Bartelssport kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Bartelssport en haar dochterondernemingen (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is/zijn Bartelssport en/of haar dochterondernemingen hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.